It saray

It sarayati takhta"

10. "Tambati nahi mantgi"

11. "Arshpiyalis chandi"

12. "Purindamanjari nahamas"

13. "Kalaan kaudiya kere"

14. "Dalam"

15. "Yaikun ke mere" (с.309)

16. "Needi ki kun kaate" (мерси)

17. "Thitaman Janah" (s.421)

18. "Andaman Deewa" (С.305)

19. "Raja Anand" (В.В.Макаров) (согласен с Фарадеем)

20. "Sangunkar dhanna hesar" (S.400)

21. "Deewar"

22. "Seeram ke parya sam" (dirlagh je sabha) (Сайед бен Ахмед бен Навафа)

23. "Ishaan sam lojan ki shese" (Саидуль-Фаради) (без вопросов)

24. "Mahisham" (диалог с Прабхакарой)

25. "Anandaman jivam" ("Shura Dham") (соглашаюсь)

26. "Shurapuram", "Saptham" и "Sumarshet" (в начале фразы)

27. "palavanpanam" indi ne maraladhe bom ve tu"

28. "Ashtakar"